Financieel welzijn: steeds grotere verantwoordelijkheid voor de bedrijfsarts

financieel-welzijn-verantwoordelijkheid-bedrijfsarts

Stel dat een werknemer zich ziek meldt, dan komt een keer het moment dat de bedrijfsarts in beeld komt. Wat valt er dan eigenlijk allemaal onder de verantwoordelijkheid van zo’n bedrijfsarts en wat is nou het verschil met een huisarts? In het kort: het verschil is dat de huisarts onderzoekt of de patiënt ziek is en de bedrijfsarts onderzoekt of de medewerker door ziekte en/of gebrek arbeidsongeschikt is. Dit maakt dat het werk van de bedrijfsarts voor de werknemer niet alleen een medisch karakter maar ook een grote arbeidsrechtelijke impact heeft. 

Door deze extra dimensie wordt de vervlechting tussen medische aspecten en onderwerpen in het kader van arbeidsrecht en sociale wetgeving steeds complexer. Daardoor verandert het spreekuur met de bedrijfsarts en krijgen de traditionele aandachtsgebieden van het medische- en psychisch welzijn qua belang, aandacht en tijdsbesteding steeds meer concurrentie. Door allerlei nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de WIA-keuringen bij UWV zonder verzekeringsarts, de Corona-pandemie, de nieuwe verzamelwet Sociale Zekerheid, etc. etc. ontstaat er een toenemende behoefte aan advisering in het kader van het financieel welzijn van werknemer en werkgever.

Maar los van deze ontwikkelingen speelt er ook nog iets anders: de bedrijfsgezondheidszorg staat net als de inzetbaarheid van de werkenden onder druk. Er zijn niet alleen te weinig bedrijfsartsen – zeker met het huidige extreem hoge verzuim – er is ook nog eens sprake van een krapte op de arbeidsmarkt. Ingegeven door deze marktontwikkelingen zien steeds meer partijen taakdelegatie daarom als een adequate oplossing om de continuïteit en de kwaliteit van de zorg door de bedrijfsarts te kunnen blijven garanderen. Bij Taakdelegatie vindt een tijdelijke herverdeling van taken plaats: een andere professional voert onder supervisie van de bedrijfsarts in diens opdracht bepaalde taken uit. De eindverantwoordelijkheid blijft uiteraard altijd bij de bedrijfsarts en deze moet op ieder gewenst moment de mogelijkheid hebben om gedelegeerde taken tijdelijk of permanent weer zelf te gaan doen.

Niet iedere professional kan en mag bekwaam worden geacht om elke taak goed uit te voeren en de bedrijfsarts zal altijd moeten afwegen of taakdelegatie in de praktijk wenselijk en verantwoord is. Bij Taakdelegatie is naast de bedrijfsarts ook de Autoriteit Persoonsgegevens een belangrijke toezichthouder en die heeft eigen en expliciete regels voor taakdelegatie heeft opgesteld, daarover kun je in andere blogs op verzuimdynamiek.nl meer lezen.

Voordelen van taakdelegatie door register casemanagers Taakdelegatie (RSC-CMTD)

Behalve de genoemde argumenten door krapte neemt ook het maatschappelijk belang van taakdelegatie door de bedrijfsarts enorm toe. De snel groeiende diversiteit en verdieping van het financiële welzijn van werknemer en werkgever vraagt om de toevoeging van complementaire kennis in het werkveld van de bedrijfsarts. 

Onderstaand overzicht laat zien welke extra kennis en vaardigheden een casemanager CMTD voor de bedrijfsarts aan het financieel welzijn van werknemer en werkgever kan toevoegen. Een belangrijke aanvulling wanneer we ons realiseren dat 70% van al het verzuim op dag 1 niet medisch en niet arbeid gerelateerd is*** (zie volgende pagina). De volgende blokken geven inzicht op welke gebieden de casemanager complementair is geschoold omdat deze onderwerpen in de opleiding van de BA minder uitgebreid zijn opgenomen:

Sociale wetgeving: (dit domein bepaalt zoals gezegd voor een belangrijk deel mede het verschil tussen bedrijfsarts en huisarts) en ook hier hebben register casemanagers dankzij hun opleidingen extra toegevoegde waarde.

UWV: Voor bedrijfsarts, werknemer en werkgever een zeer belangrijke speler met de volgende specifieke aandachtsgebieden:

 • Medisch 🡪 verzekeringsarts
 • Arbeidsdeskundig
 • Wet- en regelgeving
 • Verzekeringstechnisch
 • Financieel (werknemer en werkgever)
 • Administratief (alle genoemde aandachtsgebieden inclusief controle boekhouding jaarverslagen)

Arbeidsrecht:

 • Conflicten
 • Re-integratie (bijvoorbeeld wel of geen nieuw contract)

Riskmanagement sociale zekerheid:

 • Controle schadetoekenningen
 • Controle bestaande rechten (WAO, ZIEKTEWET, Wajong, WIA, etc)

Bedrijfseconomisch:

 1. Impact berekeningen werkgever (publiek en privaat)
 2. Impactberekeningen werknemer (toekomstscenario’s)
 3. Impactberekeningen verzekeraars

Beleidstechnisch:

 1. Impact beleid op verzuim en instroom;
 2. Impact beleid op uitvoering begeleiding
 3. Impact beleid op inkoop diensten en interventies

Dit overzicht maakt niet alleen duidelijk op welke aandachtsgebieden casemanagement in taakdelegatie bij correcte toepassing veilig en verantwoord is. Het laat ook zien dat deze werkwijze kan helpen om de werkdruk bij bedrijfsartsen te reduceren. In het verlengde hiervan kan deze aanpak bedrijfsartsen meer ruimte te geven om te focussen op aspecten van werk en gezondheid waarop hun exclusieve toegevoegde waarde het grootst is. 

*** Bij sommige arbodiensten delegeren de bedrijfsartsen een deel van hun taken aan de zogenaamde ‘praktijkondersteuner’. Dat is niet zo handig omdat er zo gemakkelijk verwarring kan ontstaan met de praktijkondersteuner bij de huisarts. Behalve dat we gezien hebben dat een bedrijfsarts een breder takenpakket heeft dan de huisarts hebben ze ook geen ‘praktijk’. Daar komt bij dat slechts een klein deel van het verzuim (minder dan 30%) op de dag van de melding medisch- en arbeid gerelateerd is. Het medisch aanvliegen van niet medisch verzuim geeft onnodig risico op medicaliseren door een te grote focus op de klachten (medisch x medisch = medisch2). Daar kan de ‘praktijkondersteuner’ niets aan doen, die is medisch opgeleid: de oplossing is een hamer dus het probleem is altijd een spijker. Wanneer we kijken naar de richtlijnen voor taakdelegatie van de NVAB dan zien we ook dat de teksten over de omschreven taken een bijna volledig medisch karakter hebben. Het zal niemand verbazen dat juist het medisch deel bij de bedrijfsartsen wel goed zit en dat extra kennis bij de andere de andere disciplines (dus 70% van het verzuim op dag 1) voor veel werkverlichting kunnen zorgen (zelfs bij de collega Verzekeringsartsen van UWV).

Goed, tot zover en bedankt voor jullie tijd, blijf allemaal gezond en veel leesplezier op www.verzuimdynamiek.nl

Hartelijke groet,

Herwin Schrijver.

Lees meer van Verzuimdynamiek

verzuimdynamiek

OCTAS het advies: wat nu?

Niet alleen de gegeven OCTAS adviezen zijn belangrijk. Ook de informatie die door de commissie niet in behadeling is genomen, de vragen die niet worden beantwoord en het doorschuiven van de financiële onderbouwing zijn belangrijke richtingwijzers voor het organiseren van dienstverlening die opvult en aansluit op hetgeen er bij UWV beter kan. Maar ook het opnemen van adviezen die herkenbaar zijn als wensen aan de linkerkant van het politieke spectrum zijn voor werkgevers waardevolle indicatoren. Op deze onbelichte onderdelen gaat de analyse van Verzuimdynamiek dieper in en is er al een eerste doorvertaling gemaakt naar diverse leerdoelen voor nieuwe opleidingen.

Bekijken

Verzuimdynamiek is een nieuw initiatief van Herwin Schrijver. We zijn druk bezig met de ontwikkeling van dit nieuwe platform. Om alvast aan ons verbonden te blijven kun je je vrijblijvend registreren. Hiermee heb je toegang tot premium-artikelen en ben je in de toekomst als eerste op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen rondom Verzuimdynamiek.